6061 แผ่นดอกยางอลูมิเนียมอัลลอยด์เป็นวัสดุโลหะผสมอลูมิเนียมอุตสาหกรรมทั่วไป, ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในการบิน, การบินและอวกาศ, ทหาร, การก่อสร้าง, การขนส่งและสาขาอื่นๆ. ในต่อไปนี้, เราจะแนะนำกระบวนการผลิต, ลักษณะผลิตภัณฑ์, แอพพลิเคชั่น, พารามิเตอร์ทางเทคนิค, การจำแนกประเภทและลักษณะอื่นๆ ของ 6061 รายละเอียดแผ่นดอกยางอลูมิเนียมอัลลอยด์.

6061 แผ่นดอกยางอลูมิเนียม

6061 alloy aluminum tread plate production process

6061 alloy aluminum pedal is a commonly used industrial aluminum alloy product, its production process is roughly divided into the following steps.

 • Raw material preparation: Select high quality 6061 alloy aluminum plate as the production material, and determine the size, thickness and other parameters of the aluminum plate according to the production requirements.
 • Cold rolling or hot rolling: Through cold rolling or hot rolling process, the aluminum sheet is processed into the required thickness and size to make it meet the standard requirements.
 • การรักษาพื้นผิว: Clean, degrease and de-oxidize the surface of aluminum sheet by chemical or mechanical methods to ensure the quality of subsequent painting and processing.
 • Leveling treatment: Through leveling machine, leveling mill and other equipment, the aluminum plate is leveled to ensure the levelness of the surface of the aluminum plate.
 • Aluminum plate cutting: According to the need, the aluminum plate is cut into small pieces of specified size to facilitate the subsequent processing.
 • การรักษาพื้นผิว: According to the need, polishing, oxidizing, spraying and other treatments are carried out on the surface of aluminum plate to improve the surface finish, corrosion resistance and decorative properties of aluminum plate.
 • Inspection and quality control: Inspection of the finished aluminum sheet, including appearance inspection, dimensional inspection, surface quality inspection, เป็นต้น, to ensure that the product meets the standard requirements.
 • บรรจุภัณฑ์: The finished aluminum sheets are packaged to prevent damage and contamination during transportation.

หมายเหตุ: The production process of different manufacturers and different products may be slightly different, and the above is only the general production process.

6061 alloy aluminum pedal technical parameters

Chemical composition of 6061 อลูมิเนียม
ซิลิคอน 0.4-0.8
เหล็ก 0.7
ทองแดง 0.15-0.4
แมงกานีส 0.15
แมกนีเซียม 0.8-1.2
โครเมียมเรนจ์ 0.04-0.35
สังกะสี 0.25
ไทเทเนียม 0.15
อลูมิเนียม ส่วนที่เหลือ

Mechanical properties of 6061 อลูมิเนียม

Yield strength: 276 MPa
Tensile strength: ≥310 MPa
Elongation≥12%
Hardness: ≥95 HRB

Physical properties of 6061 อลูมิเนียม

ความหนาแน่น: 2.7 g/cm³
Thermal expansion coefficient: 23.5 × 10^-6/°C
Thermal conductivity: 170 W/(m-K)
Electrical conductivity: 47.5% IACS

หมายเหตุ: Different manufacturers and product specifications may have slightly different technical parameters, which are for reference only.

6061 alloy aluminum tread plate feature

ดิ 6061 alloy aluminum tread plate has several features that make it a popular choice for a variety of applications:

High strength: ดิ 6061 alloy is known for its high strength, which makes the tread plate durable and resistant to deformation.

Corrosion resistance: The aluminum material used in the tread plate is naturally resistant to corrosion, making it ideal for use in harsh environments where it may be exposed to moisture, chemicals, or other corrosive agents.

Anti-slip surface: The tread pattern on the surface of the plate provides an anti-slip surface, making it ideal for use in areas where slip resistance is important.

6061 aluminum tread plate details

Easy to clean: The smooth surface of the aluminum tread plate makes it easy to clean and maintain, which is particularly important in applications where hygiene is a priority.

Versatile: ดิ 6061 alloy aluminum tread plate can be used in a wide range of applications, including industrial, ทางการค้า, และการตั้งค่าที่อยู่อาศัย.

Lightweight: Compared to other materials such as steel, the aluminum tread plate is lightweight, making it easy to handle and install.

โดยรวม, เดอะ 6061 alloy aluminum tread plate is a versatile and durable material that is well-suited for a wide range of applications.

6061 alloy aluminum tread plate application

6061 aluminum tread plate can be used in processing airplane parts, camera parts, couplers, ship parts, hardware, electronic accessories and joints, valves and valve parts, ฯลฯ. It can also be used in low tension weapons and connectors in airplane.
ดิ 6061 alloy aluminum tread plate has a wide range of applications due to its various features and properties. Here are some of the common applications:

พื้น The anti-slip surface of the tread plate makes it ideal for use as flooring in industrial, ทางการค้า, และการตั้งค่าที่อยู่อาศัย. 6061 aluminum tread plate for floor
Truck beds The durable and lightweight nature of the 6061 alloy aluminum tread plate makes it ideal for use in truck beds and trailers. 6061 aluminum tread plate for truck beds
Stairs and walkways The anti-slip surface of the tread plate makes it an ideal choice aluminum tread plate for stair and walkways in high traffic areas. 6061 aluminum tread plate for stairs and walkways
Decorative purposes The smooth surface and attractive appearance of the aluminum tread plate make it a popular choice for decorative purposes such as wall cladding, architectural accents, and signage. 6061 aluminum tread plate for decorative
Industrial equipment The high strength and corrosion resistance of the tread plate make it a popular material for use in industrial equipment such as toolboxes, machine covers, and workbenches. 6061 aluminum tread plate for industrial equipment
การใช้งานทางทะเล The corrosion-resistant properties of the 6061 alloy aluminum tread plate make it ideal for use in marine applications such as boat decks and docks. 6061 aluminum tread plate for marine

โดยรวม, เดอะ 6061 alloy aluminum tread plate is a versatile material that can be used in a wide range of applications where durability, ความต้านทานการกัดกร่อน, and anti-slip properties are important.

6061 alloy aluminum tread plate classification

6061 alloy aluminum tread plate can be classified based on the following criteria:

 • Surface pattern: The tread plate is available in various patterns such as diamond, 5 Bar Aluminum Tread Plate, and two-bar. The patterns provide a non-slip surface for various applications.
 • ความหนา: The thickness of the tread plate can vary from 1.5mm to 6mm or more. The thickness is selected based on the application and the load-carrying capacity required.
 • Width and length: The width and length of the tread plate can be customized based on the requirements of the application. Standard widths and lengths are also available.
 • Alloy and temper: ดิ 6061 alloy is available in different tempers such as T4, T6, and T651. The temper affects the strength, ductility, and machinability of the material.
 • เสร็จ: The tread plate is available in various finishes such as mill finish, bright finish, and powder-coated finish. The finish provides additional protection against corrosion and enhances the appearance of the material.

The classification of 6061 alloy aluminum tread plate is based on the various criteria such as surface pattern, ความหนา, width and length, alloy and temper, and finish. The selection of the appropriate classification depends on the application and the specific requirements of the project.

6061 alloy aluminum tread plate packaging

6061 alloy aluminum tread plate is typically packaged to ensure it is protected during transportation and storage. The packaging may vary based on the size and quantity of the plates, as well as the supplier’s packaging standards. Here are some common packaging methods for 6061 แผ่นดอกยางอลูมิเนียมอัลลอยด์:
Wooden pallets: The tread plates are stacked on wooden pallets, and the edges are protected with corner protectors. The plates are then wrapped in plastic or shrink wrap to keep them securely in place.

Cardboard boxes: For smaller quantities or smaller sized plates, the tread plates may be packaged in cardboard boxes with additional padding to protect against damage during transit.

Custom packaging: Some suppliers may offer custom packaging solutions based on the customer’s specific requirements, such as vacuum-sealed packaging to prevent moisture damage.

6061 aluminum tread plate packaging

It is important to ensure that the packaging adequately protects the aluminum tread plates during transportation and storage, as any damage to the plates could affect their performance and lifespan.